شناخت اسان و کاربردی سپتیک تانک

14 شهريور 1400

سپتیک تانک بخش مهمی از تهنشینی جامدات معلق ، روغن و چربی ، اجسام شناور و مواد زائد موجود در فاضلاب با راندمانیشما است. حدود 80-60 درصد حذف انجام می شود. به دنبال حذف این آلاینده ها ، سایر پارامترهایآلاینده ها نیز کاهش می یابد. بخشی از مواد جامد خارج شده از فاضلاب که دارای چگالیبیشتری نسبت به آب است در کف مخزن ، رالی و لایه ای از گل تشکیل شده است.

ما در لوله بازکنی برچسب ونک تهران به تحلیل گرفتگیلوله های فاضلابی میپردازیم و راه حل های آن را هم ارایه خواهیم کرد و امیدوتریم ازخواندن این مقاله از وب سایت برچسب لذت ببرید.


بخش دیگری از مواد جامد حذفشده از فاضلاب ، که دارای چگالی کمتر از آب است ، در سطح لایه فاضلاب قرار دارد کهاین لایه را تشکیل می دهد ، عمدتا حاوی روغن ، گریس و سایر اجسام شناور ، از جمله ذراتپلاستیک می باشد. در این لایه ها به دلیل شرایط مطلوب انواع باکتری ها در حال رشد هستندو بخشی از هضم مواد جامد یا به عنوان محلول است. برای حل برخی از مواد جامد موجود درفاضلاب ، و عبور آنها از سپتیک تانک باعث می شود که معمولاً راندمان حذف فاضلاب مربوط به سپتیک تانک ، کمتر از مخزن ، ته نشینی اولیهباشد. اما به طور کلی ، راندمان حذف سپتیک تانک 50-30 درصد است.

لوله بازکنی برچسب

اثرات واکنش ها ، بیولوژیکی، گاز گرم شده ، از جمله متان ، هنگامی ایجاد می شود که گازها از کف مخزن به سمت بالاحباب تشکیل می دهند و مانع از نشست مواد می شوند. آویزان کردن حباب ها به ذرات یک جامدگاهی اوقات باعث می شود که معلق ذره بین بماند و باعث عبور آن از سپتیک تانک شود. درواقع ، دلیل اصلی قرار گرفتن در داخل سپتیک تانک دیواری از وسط تعبیه می تواند ...رفع همان اشکال باشد. چون این دیوار وجود دارد که شما را به مخزن دوم تبدیل می کند، تجمع لجن انجام نشد ، و بنابراین تولید گاز حبابی نیست. عدم تولید حباب های گاز نیزباعث جلوگیری از ایجاد اختلال در فرایند ته نشینی ذرات و افزایش راندمان فیلتراسیونمی شود.

معمولاً حجم مخازن سپتیک بهحدی است که زمان نگهداری فاضلاب در آن حدود 24 ساعت است. زمان نگهداری فاضلاب در مخازنسپتیک هر چه باشد ، بیشتر. با پیشرفت فرایندهای فیلتراسیون در آن ، بازده تصفیه فاضلابنیز بیشتر خواهد بود. بنابراین ، گاهی اوقات ، برای افزایش کارایی فیلتراسیون ، مخازنسپتیک ، ظرفیت سپتیک تانک بیشتر از حالت استاندارد در نظر گرفته می شود. البته ، بدیهیاست ، نمودار ، با افزایش زمان نگهداری (ظرفیت مخزن سپتیک) کارایی را افزایش دهید نهخطی. با افزایش 100 درصدی در ظرفیت مخازن سپتیک ، بازده فیلتراسیون ، فقط حدود 40 تا20 درصد افزایش می یابد. بنابراین ، معمولاً سپتیک تانک بزرگتر با هدف افزایش کاراییفیلتراسیون اقتصادی نیست.

 برچسب لوله بازکنی شرق تهران مفتخر است خدماتلوله بازکنی شما را با بهترین قیمت و کمترین هزینه در تمام تهران انجام دهد.

موارد استفاده از سپتیک تانک

ویژگی های مخزن سپتیک ، باعثکاربرد گسترده آنها در بخشهای مختلف خانگی ، بهداشتی و صنعتی شده است. برخی از موارداصلی استفاده از سپتیک تانک ها عبارتند از:

فاضلاب اولیه تصفیه و فیلتراسیون، واحدهای بهداشتی ، مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری ، هتلها و رستورانها طبق قوانینشهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست

حذف ذرات ، ته نشینی قابلتوجه ، چربی ها و روغن های موجود در فاضلاب ، رستوران ها و محل های غذا ، از مواد غذایی، برای جلوگیری از پر شدن ، جذب سریع و گرفتگی لوله ها باعث تجمع چربی و ذرات درشتقابل مشاهده لیس می شود.

سپتیک تانک ، بخش کلیدی سیستمفاضلاب مانند ماشین است و تصفیه فاضلاب کوچک کار می کند. سپتیک تانک یا گندانبار یا)تخلیه مخزن (مخزن جایی است که فاضلاب ها می توانند به فرایندهایی مانند ته نشینی وغیره ، ذخیره سازی شناور و فیلتراسیون بیولوژیکی کمک کنند.

اصطلاح "سپتیک"به هضم بی هوازی اشاره دارد یک محیط باکتریایی داخل انبار (فاضلاب سپتیک تانک) اتفاقمی افتد که باعث تجزیه زباله ها در مخزن سپتیک می شود. در آمریکای شمالی ، حدود 25درصد از جمعیت استفاده از سپتیک ، که بیشتر مناطق روستایی و برخی از شهرهای کوچک راشامل می شود. همچنین در مناطق اطراف ایندیاناپولیس از انواع مختلف سپتیک تانک استفادهمی شود. و در اروپا ، معمولاً از مخازن سپتیک ، بیشتر در برخی مناطق روستایی ، استفادهمی شود .

لوله بازکنی برچسب

نقش سپتیک تانک چیست؟

مخازن سپتیک ، بهعنوان ساده ترین و پرکاربردترین واحدهای مورد استفاده در تصفیه فاضلاب ، اعم از تصفیهفاضلاب اولیه و تصفیه فاضلاب ، تا زباله های ویژه است. تصفیهفاضلاب سپتیک تانک در نقش فاضلاب پیشرفته مکانیسم تعادل مخزن ایستگاه پمپاژ و تصفیهفاضلاب نقش اولیه تجزیه کاتالیزور ، فاضلاب ، بازیهای جامد) و همچنین از سپتیک تانکیا گندانبار بیشتر در مکانهایی که لوله کشی ، فاضلاب و غیره استفاده نمی شود ، همچنیناز سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب در بیمارستان ، هتل ها ، مجتمع مسکونی ، تجاری ، اداری، مسکونی و همچنین تصفیه فاضلاب استفاده نمی شود.کارخانجاتی که فاضلاب آنها را پس ازتصفیه قبل از صنعت صنعتی (سیستم فاضلاب) آن را خرد کنید. استفاده شده . معمولاً سپتیکتانک را به چند محفظه (معمولاً۲ بالا ۳ قسمت) تقسیم شکسته ، و به نوعی طراحی شده استکه مدت زمان نگهداری فاضلاب و فاضلاب در آنها ۱ بالا ۳ روز است. رابطه بین سپتیک تانکبا خطای الکتریکی خودرو که دیوارهای جداکننده (مبهم ، یاسپریتور) جاسازی انجام شدهاست.

امیدوارم ازخدمات و این مقاله ازوب سایت برچسب لوله بازکنی غرب تهران لذت برده باشید.

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم